စက်ရုံခရီး

စက်ရုံ(၂)ရုံ၊
စက်ရုံ(၁)ရုံ၊
စက်ရုံ (၄)ရုံ၊
စက်ရုံ (၆)ရုံ၊
စက်ရုံ (၆)ရုံ၊
စက်ရုံ (၅)ရုံ၊
စက်ရုံ (၇)ရုံ၊